top of page
Agenda.jpg
NiflheimRunicW.png

Levende geschiedenis in de vroege middeleeuwen

Juridische informatie over de website

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.niflheimvikings.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Niflheim Vikings. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Niflheim Vikings is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Niflheim Vikings.

Indien van toepassing:

Niflheim Vikings streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Niflheim Vikings aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Alle teksten, afbeeldingen en verdere informatie die hier worden gepubliceerd, zijn onderhevig aan het auteursrecht van de aanbieder, voor zover auteursrechten van derden niet bestaan. In ieder geval is vermenigvuldiging, verspreiding of openbare reproductie alleen toegestaan in geval van een herroepbare en niet-overdraagbare toestemming van de aanbieder. 

Niflheim Vikings aanvaardt geen aansprakelijkheid voor alle web inhoud die is gekoppeld via hyperlinks, aangezien dit geen kwestie is van eigen inhoud. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op illegale inhoud, op het moment van koppelen waren deze niet herkenbaar. Verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites is hun exploitant. De aanbieder heeft geen algemene monitoring- en auditverplichting. Als een overtreding van de wet echter bekend wordt, wordt de bijbehorende link onmiddellijk verwijderd. Neem afstand van aansprakelijkheid voor inhoud en koppelingen.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Niflheim Vikings te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.niflheimvikings.com op deze pagina.

bottom of page